1. YAZARLAR

  2. Ebru Akçınar

  3. Sgk da para cezaları el yakıyor
Ebru Akçınar

Ebru Akçınar

Yazarın Tüm Yazıları >

Sgk da para cezaları el yakıyor

A+A-

 

Değerli Okurlarım ; 

Bu gün sizlere 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kesilen idari para cezalarının neleri kapsadığı ve ceza miktarları ile ilgili konularda bilgiler vermek istiyorum. Günümüzde SGK tarafından kesilen idari para cezaları oldukça yüksek tutarlarda kesilmekte olup, idari para cezasını kesilen durumlar aşağıda tabloda gösterilmiştir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

2017

Sigortalı işe giriş bildirgesini ve Genel sağlık sigortası giriş bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler hakkında, her bir sigortalı için 1 aylık brüt asgari ücret tutarında 

1.777,50

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde, her bir sigortalı için 1 aylık brüt asgari ücretin iki katı tutarında

3.555,00

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, bir yıl içinde ikinci kez mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde, her bir sigortalı için 1 aylık brüt asgari ücretin beş katı tutarında

8.887,50

İşyeri bildirgesini yasal süresinde Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere:

 

— Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için 1 aylık brüt asgari ücretin üç katı tutarında 

5.332,50

— Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için 1 aylık brüt asgari ücretin iki katı tutarında 

3.555,00

— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için 1 aylık brüt asgari ücret tutarında

1.777,50

Aylık prim ve hizmet belgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekil ve usulde vermeyenlere her bir fiil için:

 

— Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına 1 aylık brüt asgari ücretin beşte biri tutarında

355,50

— Belgenin ek olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına 1 aylık brüt asgari ücretin sekizde biri tutarında

222,19

— Ek belgenin sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin süresi içinde verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmamasına bağlı olarak Kurumca re’sen düzenlenmesi halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına 1 aylık brüt asgari ücretin yarısı tutarında

888,75

— Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden hizmetleri veya kazançları kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığına, işverence düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın, 1 aylık brüt asgari ücretin iki katı tutarında

3.555,00

Kurumun defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından düzenlenen raporlara istinaden Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının tespitl edildiği her bir ay için, 1 aylık brüt asgari ücretin iki katı tutarında

3.555,00

İşyeri defter, kayıt ve belgelerinin Kurumun denetim ve kontrol memurlarınca incelenmek üzere Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam olarak ibraz edilmemesi veya defterlerin tasdiksiz olması halinde:

 

— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için1 aylık brüt asgari ücretin on iki katı tutarında

21.330,00

— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için 1 aylık brüt asgari ücretin altı katı tutarında

10.665,00

— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için 1 aylık brüt asgari ücretin üç katı tutarında

5.332,50

Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, defter kayıtlarının geçersiz sayılması halinde, geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için:

 

— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, asgari ücretin on iki katını aşmamak üzere 1 aylık brüt asgari ücretin yarısı tutarında

888,75

— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, asgari ücretin altı katını aşmamak üzere 1 aylık brüt asgari ücretin yarısı tutarında

888,75

— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için, asgari ücretin üç katını aşmamak üzere 1 aylık brüt asgari ücretin yarısı tutarında

888,75

Bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre defter tutulması halinde, 1 aylık brüt asgari ücretin on iki katı tutarında

21.330,00

Geçersiz sayılan her bir ücret tediye bordosu için 1 aylık brüt asgari ücretin yarısı tutarında

888,75

Kendi mevzuatlarına göre kayıt ve tescilini yaptıkları 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar için sigortalı işe giriş bildirgesi düzenleyerek Kuruma vermeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere 1 aylık brüt asgari ücret tutarında 

1.777,50

Faaliyetinin sona erdiğini bildiren 4/b sigortalılarını Kuruma bildirmeyen kuruluşlar ve vergi daireleri ile kendilerine 1 aylık brüt asgari ücret tutarında

1.777,50

İhale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini süresi içinde Kuruma bildirmeyen kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlara ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlara, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlara, 1 aylık brüt asgari ücret tutarında 

1.777,50

Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol edip, sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri Kuruma bildirmeyen kamu idareleri ile bankalara, sigortalı başına 1 aylık brüt asgari ücretin onda biri tutarında 

177,75

Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının 5510 sayılı Kanun’dan doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında görevlerini yapmasına engel olan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere, 1 aylık brüt asgari ücretin beş katı tutarında

8.887,50

Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere, 1 aylık brüt asgari ücretin on katı tutarında

17.775,00

5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında, 1aylık brüt asgari ücretin beş katı tutarında

8.887,50

5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri geç veren kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında, 1 aylık brüt asgari ücretin iki katı tutarında

3.555,00

4/a kapsamındaki sigortalılara (SSK) geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına 1 aylık brüt asgari ücretin onda biri tutarında

177,75

4/a kapsamındaki sigortalılara (SSK) geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin hiç yapılmaması halinde sigortalı başına 1 aylık brüt asgari ücretin yarısı tutarında

888.75

4/a kapsamındaki sigortalılığı (SSK) sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için 1 aylık brüt asgari ücretin onda biri tutarında 

177,75

Çalıştırdığı işçi sayısı 5 ve daha fazla olan işyerlerinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü ödemeyi özel olarak açılan banka hesabına ödemeyen işveren için her işçi ve her ay için.

167,10

Kendilerine bu şekilde idari para cezası kesilenler, idari yaptırım kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren kuruma verecekleri dilekçe ile kendiliğinden ödeme yapacaklarını beyan etmeleri ve ödemelerini de aynı süre içinde yapmalarını halinde ¼ oranında indirim yapılmaktadır.

Sevgili okurlarım ;bu cezalarla karşılaşmak istemiyorsa işverenlerimiz çok dikkatli olmalılar .Eğer girişim ilerliyorsa,bolluk ekonomi ile birlikte artar ama girişim yoksa bolluk ekonomi ile birlikte çürür .

John Maynard Keynes

Önceki ve Sonraki Yazılar