İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İle Referandum Genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İle Referandum Genelgesi

İçişleri Bakanlığınca 16 Nisan'da yapılacak Anayasa değişikliği halk oylaması öncesinde, sırasında ve sonrasında alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı genelge 81 ilin valiliğine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan halk oylamasına  ilişkin genelgede, TBMM'de 21 Ocak 2017 tarihinde kabul edilen 6771 sayılı  "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 16 Nisan  2017'de halk oyuna sunulacağı hatırlatıldı.
 
81 ilin valiliğine gönderilen genelgede, halk oyuna sunulma  işlemlerinin Yüksek Seçim Kurulunun yönetim ve denetiminde seçim kurullarınca  yürütüleceği, kurulun Anayasa değişikliklerinin halk oyuna sunulması için bütün  tedbirleri alacağı ve hazırlıkları yapacağı, halk oylamasının sağlıklı ve düzenli  bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla gerekli ilke kararlarını almaya  yetkili olduğu bildirildi.
 
Genelgede, kamu güvenliği ve huzurunun sağlanması ile kanun dışı eylem  ve işlemlerin önlenmesinin mülki idare amirlerinin ve güvenlik kuvvetlerinin  görevi olduğu belirtildi.
 
Halk oylaması döneminde alınacak tedbirler
 
Genelgeye göre, valiler tarafından güvenlik birim amirleri ve lüzum  görülecek diğer yetkililerin katılımıyla illerde halk oylaması güvenliği  toplantıları yapılacak, il merkezi ve ilçelerin halk oylamasıyla ilgili istek ve  ihtiyaçları tespit edilerek bunlar imkanlar ölçüsünde karşılanacak.
 
Halk oylaması öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacak çalışmalar  ve alınacak tedbirler, görev alanları ve sorumlular belirtilmek suretiyle yazılı  olarak "İl Halk Oylaması Güvenlik Planları" hazırlanacak.
 
Halk oylamasına ilişkin güvenlik tedbirlerinin daha geniş kitlelere  iletilmesini sağlamak amacıyla valiler yerel basın mensuplarıyla toplantılar  düzenleyecek.
 
Başta güvenlik güçleri olmak üzere halk oylamasında görev alacak  personelin halk oylamasıyla ilgili mevzuat, Yüksek Seçim Kurulunun ilgili  kararları ve uygulamaya ilişkin diğer hususları kapsayacak şekilde hizmet içi  eğitime tabi tutulmaları sağlanacak.
 
Halk oylaması öncesi, günü ve sonrasında kamu görevlileri ve güvenlik  güçleri, idarenin tarafsızlığını zedeleyici tutum ve davranışlardan kaçınacak.  Siyasi parti temsilcilerinin ve siyasetçilerin herhangi bir baskıya ve  kısıtlamaya maruz kalmadan ilgili mevzuat çerçevesinde propaganda ve benzeri  çalışmaları yapmaları ve seçmenlerin oylarını serbestçe kullanmaları için gerekli  tedbirler alınacak.
 
Halk oylaması propagandası ve yasakların başlangıç tarihi olan 9 Nisan  2017 tarihinin sabahından, bitiş tarihi olan 15 Nisan 2017 saat 18.00'e kadar  olan süre içerisinde yapılacak açık ve kapalı yer toplantıları, 298 sayılı  Kanun'un ilgili hükümleri doğrultusunda il ve ilçe seçim kurullarının denetiminde  gerçekleştirilecek.
 
Siyasi partiler, seçim bürolarını halk oylaması sürecinin başlangıç  tarihi olan 16 Şubat'tan seçim propagandası ve yasakların başlangıç tarihi olan  16 Nisan'a kadar mahallin en büyük mülki idare amirine, propaganda süresinin  başlamasından sonra ise ilçe seçim kuruluna bildirimde bulunarak açabilecek.
 
Açılma şartlarını taşımayan ve üç günlük süre içerisinde  eksikliklerini gidermeyen seçim büroları kapatılacak.
 
Seçimin başlangıcından oy verme gününü takip eden güne kadar kanunda  belirtilen yerler dışında siyasi ilan ve reklam içeren afiş, poster, pankart veya  parti bayrağı gibi malzemelerin asılması, yapıştırılması veya teşhiri  yasaklanacak.
 
Halk oylaması döneminde propaganda amacıyla kullanılan malzemelerin  görüntü ve çevre kirliliğine sebep olmaması için 298 sayılı Kanun ve 2872 sayılı  Çevre Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanacak ve bu çerçevede mahalli idareler ve  siyasi partilerle iş birliği yapılarak gerekli tedbirler alınacak.
 
Halkın huzur ve rahatını bozacak nitelikteki sesli propagandalar  hususunda 298 sayılı Kanun'un 56. maddesi ile 2872 sayılı Kanun'un ve diğer  mevzuatın konuya ilişkin hükümleri uygulanacak.
 
Halk oylamasını izlemek üzere Türkiye'ye gelecek yabancı ülke  temsilcilerine gerekli misafirperverlik gösterilecek ve çalışmaları için uygun  ortam sağlanacak.
 
Halk oylaması döneminde halkı suç işlemeye tahrik  ve teşvik etmeyi,  huzur ortamını bozmayı amaçlayan kişi ve grupların faaliyetlerinin önlenmesi için  gereken her türlü tedbir alınacak.
 
Miting ve propaganda faaliyetlerinin güvenlik içinde icra edilebilmesi  için mevcut talimatlar çerçevesinde yol kontrol uygulamalarına devam edilecek,  istihbari çalışmalara ağırlık verilecek, gerektiğinde personel ve araç takviyesi  yapılacak.
 
Siyasi parti binaları, kamu binaları ve vatandaşların toplu olarak  bulundukları yerlerde genel emniyet tedbirleri alınacak.
 
Halk oylaması döneminde oylamalara gölge düşürücü faaliyetleri  amaçlayan propaganda, baskı yoluyla seçmenin kararını değiştirme, engelleme, oy  sandıklarını kaçırma ya da yakma, psikolojik baskı amacıyla kitlesel eylemlere  başvurma gibi faaliyetlere karşı elde edilecek bilgiler ışığında gerekli  tedbirler alınacak.
 
Enerji arzının sürekliliğini sağlamak adına enerji dağıtım merkezleri,  doğalgaz ve petrol boru hatlarına yönelik koruma tedbirleri gözden geçirilecek,  gerekiyorsa buralarda görevli özel güvenlik personeli sayısı artırılacak.
 
Güvenlik tedbirleri kapsamında güvenlik korucularından ve gönüllü  güvenlik korucularından faydalanılacak.
 
Emniyet ve jandarma teşkilatları personelinin koordineli bir şekilde  hareket etmesi esas alınacak.
 
Oy verme gününden önce alınacak tedbirler
 
Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar ile siyasi partilerin genel  başkanları ve yöneticilerinin katılacakları toplantı ve gezilerde güvenliklerinin  sağlanması için gerekli tedbirler en üst seviyede alınacak.
 
Sandık seçmen listeleri bulundukları yerlerde korunacak, askıdan  indirilinceye kadar çalınmaması ve tahrip edilmemesi için gerekli  önlemler  alınacak.
 
Oy pusulalarının basıldığı yerlerde ve basılmış pusulaların seçim  kurullarına intikali sırasında gerekli tedbirler alınacak.
 
Sandık kurulacak binaların bahçelerini de görecek şekilde güvenlik  kameraları yerleştirilecek.
 
Oy verme gününde alınacak tedbirler
 
Sandıkların kurulduğu binalara gidiş ve geliş yolları ile sandık  başlarında çıkabilecek olaylar için alınacak güvenlik önlemleri ile çıkarılacak  motorlu ve yaya devriyelerin yer ve sayıları ihtiyaç durumuna göre gözden  geçirilecek, güvenliği engelleyecek her türlü davranışı anında önleyecek ve  etkisiz hale getirecek şekilde tedbirler alınacak.
 
Oy verme günü bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı  tutulacak, eğlence yeri niteliğinde olan lokantalarda sadece yemek verilmesine  izin verilecek.
 
Vatandaşların hiçbir baskı ile karşılaşmadan, hür iradeleri ile oy  kullanmalarını sağlamak amacıyla sandık alanlarına ulaşımlarını kolaylaştıracak  her türlü imkan ve vasıta temin edilecek.
 
Sandık ve çevresinin güvenliğinden sorumlu yetkili amirler, sandık  kurulu başkanlarına bizzat kendilerini tanıtarak sandık alanı ve çevresinde her  türlü güvenlik önleminin alındığını, ihtiyaç duydukları her zaman güvenlik  görevlilerinden yardım isteyebilecekleri hususunda sandık kurulu başkanlarını  bilgilendirecek.
  
Halk oylamasından sonra alınacak tedbirler
 
Oy sayımı ve dökümlerinin gecenin geç saatlerine kadar sürebileceği  göz önünde bulundurularak, sandıkların konulacağı yerlerle çevrelerinin iyi  aydınlatılması konusunda seçim kurullarıyla iş birliği yapılarak, elektrik  arızalarına karşı gerekli tedbirler önceden alınacak.
 
Oyların sayımı ve dökümü aşamasına gelindiğinde, sandık alanı ve  etrafında yetkili ve görevli haricinde hiç kimse bırakılmayacak, bu suretle  herhangi bir taşkınlık veya karışıklık meydana getirebilecek kişi ve grupların  sandık binası ve çevresinde bulunmalarına izin verilmeyecek.
 
Sayım ve döküm işlemlerinin ardından düzenlenen tutanaklar ile sandık  ve torbaların ilgililer tarafından il ve ilçe seçim kurullarına nakli sırasında  emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleri koordineli bir şekilde güzergahta  güvenlik tedbirlerini alacak ve bu tedbirler önceden planlanarak, sandıkların  güvenlik içerisinde nakilleri sağlanacak.
 
Güvenlik açısından hassasiyet arz eden yerleşim birimlerindeki oy  sandıkları ile sayıma ilişkin evrak ve belgeler sandık başkanı ve en az iki  üyeyle gerektiğinde zırhlı araç ve helikopterlerden de yararlanarak ilçe seçim  kurullarına ulaştırılacak.
 
Sandıklardan gelen tasnif edilmiş oy pusulalarının yer aldığı  torbaların muhafaza edileceği binaların güvenliğinin sağlanması için gerekli  tedbirler alınacak.
 
Halk oylaması sonuçlarının kısmen veya tamamen belli olmasından sonra  istenmeyen olayların meydana gelmemesi için gerekli tedbirler alınacak.
 
Halk oylaması propaganda süresinin başlangıcı olan 9 Nisan 2017'den  oylama sonrasına kadar meydana gelecek olaylar ivedilikle Emniyet Genel Müdürlüğü  ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde kurulacak Seçim Harekat merkezleri ile  İller İdaresi Genel Müdürlüğüne bildirilecek.
 
İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezine de  oy verme günü meydana gelen olaylar hakkında ihbarda bulunulabilecek.

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.