1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. İklim Mücadelesinde Başarının Yolu Güneş Gnerjisinden Geçiyor
İklim Mücadelesinde Başarının Yolu Güneş Gnerjisinden Geçiyor

İklim Mücadelesinde Başarının Yolu Güneş Gnerjisinden Geçiyor

Türkiye’de ve Dünya’da, gelişmesi için gerekli koşullar sağlandığı takdirde güneş enerjisi sektörü iklim değişikliği ile mücadeleye önemli katkı sağlayabilir. Türkiye güneş enerjisi potansiyelini yeterince değerlendirebilirse; bir yandan enerji bağımsızlı

A+A-
Güneş enerjisi sektörü hali hazırda Uluslararası Enerji Ajansı’nın da belirttiği gibi küresel ölçekte en fazla yatırım yapılan yenilenebilir enerji alanı ve çok hızlı büyüyen bir sektör, ancak yatırım için gerekli koşullar sağlanması ve uygun politikaların istikrarlı bir şekilde hızla uygulamaya geçirilmesi gerekiyor.

’’Türkiye güneş enerjisi hedeflerini yükseltmeli.’’

Türkiye, Paris İklim Anlaşması kapsamında Sekteryaya sunduğu Ulusal Niyet Katkı Beyanı’nda belirtildiği üzere 2030 yılında 10 bin MW’luk kurulu güç hedefliyor. Bugün itibari ile ülkemizde onaylamış mevcut projelerin gücü 3 bin MW’ı aşarken, 400 MW’lk kurulu güce ulaştık.

GÜNDER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kemal Gani Bayraktar “Türkiye’nin güneş enerjisindeki potansiyeli, ülke ihtiyaçları ve enerji yatırımcılarının güneşe olan ilgisini göz önüne alınca bu hedef rahatlıkla çok daha yüksek olarak gerçekleşebilir” diyor. Türkiye’nin coğrafi konumu gereği güneş açısından çok önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Bayraktar, “Türkiye’nin ve Bölge’nin geleceğinde güneş enerjisi çok önemli bir rol oynayacak Güneş enerjisi hızlı, kolay erişilebilir, ısınmadan elektriğe kadar bir çok alanda kullanılabilir, yüksek istihdam yaratan bir sektör olarak hem düşük karbonlu gelişebilecek ekonomimize hem de enerji ihtiyacımıza katkı sağlayacak temiz ve yerli bir enerji kaynağı.” diye ekliyor.

Paris İklim Anlaşmasını değerlendiren GÜNDER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kemal Gani Bayraktar, “Fosil yakıtlardan kaçış ve enerjide dönüşüm hali hazırda Dünya’da başladı.  Bu dönüşüm, Türkiye için önemli bir fırsat penceresi açıyor. Güneş potansiyeli ile Türkiye bu süreci kaçırmamalı ve geleceğimiz ve sürdürülebilirlik için harekete geçirmelidir. Ülkemizin enerji geleceği güneştedir. Güneş sektörünün temsilcileri olarak bizler, üzerimize düşen görevin farkındayız ve ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçişi için var olan potansiyelini harekete geçirmek için gerekli olan sorumluluğunu yerine getirmeye hazır. Karar vericilerimizin de bu sorumluluk ve fırsata uygun olarak daha iddialı hedefler belirlemesi, kentsel dönüşümden sanayiye güneş enerjisinde yararlanmak üzere uygulamaları yaygınlaştırması, sektörün gelişimini hızlandırıcı tedbirler alması ve geliştirilen politikaları istikrarlı uygulaması  gerekiyor.” diye ekliyor.

Böylelikle Türkiye güneş enerjisi potansiyelini değerlendirebileceği ölçüde enerji bağımsızlığını sağlamanın yanında, küresel iklim değişikliği mücadelesinin önemli aktörlerinden biri olabilir.

Güneş en ucuz enerji kaynaklarından

Aralık ayında Paris’te gerçekleşen COP21 iklim görüşmeleri sırasında güneş enerjisi alanında dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşları birleşerek Küresel Güneş Enerjisi Konseyi’ni kurmuştu. Kuruluşu destekleyenler arasında GÜNDER’in de olduğu Konsey tarafından yapılan ilk açıklamada güneş enerjisinin hali hazırda en hızlı ve kolay erişilebilir enerji kaynaklarından biri olduğu ve teknoloji fiyatlarının hızla gerilemeye devam ettiği ifade edilmişti. Uluslararası Enerji Ajansı ve Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı 2015 yılı istatistiklerine göre, 2015 yılında güneş kapasitesi 50 GW (%29) artarken, maliyetler ise 2010 yılına göre yaklaşık yüzde 80 düşmüş durumda.

2015’te AB, elektrik talebinin %4’ünü PV’den karşıladı. Koşullar sağlandığı takdirde güneş enerjisinin küresel elektrik üretimindeki mevcut %1’lik payı 2030’da %10’a çıkabilir.

Günder’in 2015 yılında yaptığı sektör ve paydaş toplantıları, araştırmalar ve çalışmalar ise Türkiye’nin var olan potansiyelini harekete geçirmesi için gerekli olan politika önerilerini ortaya koymuştu. Ulaşım’dan, kentleşmeye, lisanslı üretimden küçük ölçekli lisansız üretime, bir çok alanda yapılması gerekenler ortaya çıkmış durumda. Türkiye’nin fosil yakıtlara dayalı ekonomisini dönüştürmesi için yapması gereken politika önerilerini hayata geçirmek ise karar vericilerin elinde bulunuyor.

GÜNDER’in detaylı politika önerileri:

GÜNDER Yönetim Kurulu’nun güneşin önünün açılması için karar vericilere önerileri aşağıdaki şekildedir;

- 2023 yılına kadar en az 20,000 MW yeni lisans kapasitesi ihdas edilmeli, bununla ilgili başvuru bölgeleri ve şartları acilen açıklanmalıdır.

- Karapınar, Karaman, Niğde ve Van gibi güneş enerjisi ihtisas yatırım alanları ile ilgili mevzuat bir an önce tamamlanmalı, bu bölgelerle ilgili altyapı eksiklikleri tamamlanmalıdır.

- Özellikle ihtisas bölgeleri ile ilgili lisans başvuru şartları şeffaf ve adil olmalı, önlisans başvuru yönetmeliği ölçüm şartı gibi gereksiz bürokrasiden arındırılarak yeniden oluşturulmalıdır.

- Lisanssız kapasitelerin yatırıma en kısa sürede dönüşmesi için gerekli tedbirler alınmalı, lisanssız üretimle ilgili imar ve enerji nakil hattı gibi problemli konulara yönelik iyileştirme tedbirleri alınmalı, geliştirilen politikalar istikrarla uygulanmalıdır.

- Yerli ürün kullanımına yönelik teşvikler gözden geçirilmeli ve bu katkıların alınma süreçleri basitleştirilmelidir.

- “Güneş kentleri” konseptiyle, belediyelere hibe destekleri verilerek, tüketimlerini bu kaynaktan karşılamaları sağlanmalıdır.

- Binaların ve şehirlerin tasarımında güneşten yararlanma öncelikli olmalı, binaların güneşle enerji verimli renovasyonu ve bütünleşik güneş enerjisi sistemleri kullanımı ilgili mevzuatlar çerçevesinde güvence altına alınmalıdır.

- Ulusal enerji tüketiminin en az üçte birini oluşturan ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarının giderilmesinde öncelikli olarak güneş ısıl teknolojilerinden yararlanılmasına ve bu sayede kademeli olarak doğal gaz tüketiminin azaltılmasına yönelik bir eylem planı oluşturulmalıdır. 

- Güneşle ısıtma ve soğutma, Bölgesel ısıtma ve soğutma, Güneşle proses ısısı üretimi ve ısı depolama alanlarında da örnek uygulamalarla ugulamalar yaygınlaştırılmalıdır. Isıtma, soğutma ve proses ısısı üretiminde güneşten yararlanma karbon salımını azaltmada ve enerji bağımsızlığımızı sağlamada önemli bir kaldıraçtır. Isıl güçte de, 2023 yılına kadar 20.000 MW ısıl güce ulaşılması hedefler arasında yer almalıdır.

- Mevcut çatılar güneşten hem elektrik hem de ısı üretimi açısından azami fayda sağlayacak şekilde ülkemiz düşük karbon hızlı büyüme sürecine ivedi dahil edilmelidir.

- AVM, otel, sanayi kuruluşu, tarımsal işletme, vb. yaygın etkisi olacak sektörel hibe programları başlatılarak, 3 yıl içinde her bir segmentteki örnek uygulama sayısı en az 1000’e çıkartılmalıdır.

- TÜBİTAK bünyesinde yeni bir çağrı oluşturularak, güneş teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik 5 yıllık bir program başlatılmalı, bu alandaki yerli üreticilerin bu programda yer alması sağlanmalıdır.

- Yeterince tecrübe kazanılarak risklerin tanımlandığı güneş sektöründeki finans koşulları iyileştirmeli, Bankalar özellikle teminat koşullarını, sigortalar poliçe koşullarını gözden geçirmeli ve iyileştirmelidir.

- Ulaşım ve taşımacılıkta da güneş enerjisiyle bütünleşik çözümlerin geliştirilmesi, ülkemiz karbon salımlarını azaltmada etkin rol oynayacaktır.

--------
GÜNDER HAKKINDA:

1991 yılında kurulan Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu – Türkiye Bölümü (GÜNDER), Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu’nun (International Solar Energy Society – ISES) Türkiye Bölümü olarak, 3335 sayılı Uluslararası niteliklerdeki teşekküllerin kurulması hakkındaki Kanunun 1. Maddesine göre, Bakanlar Kurulunun 10 Şubat 1992 tarih ve 92/2752 sayılı kararı ile temsile yetkilendirilmiştir.Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve Görev Birimleri’nde (IEA SHC Uluslararası Enerji Ajansı Güneşle Isıtma Soğutma Programı ve IEA PVPS Uluslararası Enerji Ajansı Fotovoltaik Güç Sistemleri Programı) Türkiye Cumhuriyetini temsil etmek üzere de atanmış olan GÜNDER, üyesi olduğu TOBB İklimlendirme Meclisi, SolarPower Europe (“yeni EPIA”, Avrupa Fotovoltaik Sanayi Birliği), Avrupa Güneş Isıl Sanayi Federasyonu (ESTIF), Küresel Güneş Konseyi (GSC), Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (TÜRKİYE İMSAD), Danimarka Yeşil Büyüme Ağı (DGGN)  ve Ortadoğu Güneş Enerjisi Sanayi Derneği (MESIA) örgütleri ile de uyumlu işbirliği içinde çalışırken; hem toplumun tüm kesimlerini etkin bir şekilde bilinçlendirmek ve güneş enerjisinden yararlanılmasını yaygınlaştırmak, hem de sektörün sağlıklı gelişimi için oto kontrol mekanizmalarını da kurgulayarak üretimden uygulamaya tüm süreçlerde haksız rekabeti önleyici, kaliteyi artırıcı, güneş enerjisi sanayinin gelişiminde rol oynamak için bütünleşik çalışmalar tasarlamakta, güneş enerjisi sanayimizin tüm taraflarının eşgüdümünde uygulamaya geçirmektedir.

GÜNDER; Türkiye’de güneş enerjisi sistemlerinin üretimi ve uygulamalarının yaygınlaştırılması yönünde çalışmalar yapmakta, ulusal ve uluslararası projelere katılarak değer yaratmaktadır. Sektörel gelişim ve bilgilendirme toplantıları, platformlar (UFTP), çeşitli eğitim, seminer, çalıştay, konferans (SOLARTR Konferans ve Sergisi) ve benzeri faaliyetleri düzenleyerek ya da başka kuruluşlar tarafından düzenlenen faaliyetlere katılarak veya katkıda bulunarak, güneş enerjisi ile ilgili farkındalığın artması ve bu konudaki çabaların etkili hale gelmesini ve mevzuat gelişimine katkıları ile de sektörün sağlıklı büyümesini sağlamaya çalışmaktadır. Türkiye Güneş Enerjisi Sanayinin yurtdışındaki tanıtım faaliyetlerini de yürütmekte, ihracat odaklı uluslararası işbirliklerini geliştirmektedir (Solar Cluster-TR).

Temsil ettiği tüm değer zinciri ile güneş enerjisinin sesi GÜNDER; günümüzde, kamu kurum ve kuruluşlarından konuyla ilgili personeller, konu ile ilgili akademisyenler, güneş enerjisi ile ilişkili alanlarda üretim ve ticaret yapan sanayicilerden müteşekkil üyeleri, düşük karbon ekonomisine katkıları ve yüksek büyümede kaldıraç fonksiyonları ile önemli sivil toplum kuruluşudur. 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.