1. YAZARLAR

  2. Ebru Akçınar Özgür

  3. KDV kanunu yeniden yazılıyor... Köklü değişiklik neler getiriyor?
Ebru Akçınar Özgür

Ebru Akçınar Özgür

Yazarın Tüm Yazıları >

KDV kanunu yeniden yazılıyor... Köklü değişiklik neler getiriyor?

A+A-

Değerli Okurlarım;
Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan ve 28.02.2018 tarihinde TBMM’ne sunulan Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile getirilmeye çalışılan yeni düzenlemeleri sizlerle paylaşmak istedim. TBMM’ne sunulan yeni tasarı ile adeta KDV Kanunu yeniden yazılmaktadır. KDV kanununda çok önemli değişikler yapacak olan bu kanun tasarısı ile yapılmaya çalışılan değişiklikleri bugün ve yarın olmak üzere 2 ayrı yazı ile siz okurlarımın bilgisine sunmak istiyorum. Yapılması öngörülen düzenlemeye göre;
 
1-Kanun Tasarının 1 inci maddesiyle, arsa karşılığı inşaat işlerinde, arsa sahibi tarafından müteahhide yapılan teslimin, arsanın tamamı yerine, müteahhide kalacak konut veya iş yerlerine isabet eden arsa payı itibarıyla gerçekleştiğini, müteahhit tarafından yapılan işlemin de arsa payına karşılık, konut veya işyeri teslimi olduğunu öngören yeni bir uygulamaya geçilmesi öngörülmektedir.
 
2) Kanun Tasarının  2 nci maddesiyle;

• Fazla veya yersiz ödenen verginin iade edilebilmesi için, alıcı ve satıcı tarafından beyanların düzeltilmesi ve fazla veya yersiz hesaplanan verginin satıcı tarafından alıcıya geri verilmesinin şart olduğu; idare tarafından yapılacak iadenin fazla veya yersiz hesaplanan verginin ilgili tahsil dairesine ödenen kısmı ile sınırlı olacağı,

• Kurumlar vergisi mükelleflerine (en az %50 oranında iştirak ettikleri şirketler ile)  grup katma değer vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeye imkan tanınması yönünde düzenlenme yapılması öngörülmektedir.
 
3- Kanun Tasarının  3 üncü maddesiyle, gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına yapılan teslimlerin, ihracat teslimi sayılmak suretiyle KDV’den istisna edilmesi öngörülmektedir.
 
4) Kanun Tasarının  4 üncü maddesiyle;  

• Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda, ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetlerinin, tam istisna kapsamına alınması,

• Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin tam istisna kapsamına alınması,

• Bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi verilen tesisler, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetlerin istisna kapsamına alınması,
 
• Teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, araştırma laboratuvarlarında; Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimlerinin tam istisna kapsamına alınması öngörülmektedir.
 
5) Kanun Tasarının  5 inci maddesiyle;

• Adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemlerinin istisna kapsamına alınması,

• Konfeksiyon sektöründe ortaya çıkan, aynen veya onarılmak suretiyle kullanılması mümkün olmayan kırpıntıların tesliminin vergiden istisna tutulması öngörülmektedir.
 
6) Kanun Tasarının  6 ncı maddesiyle, ikinci el oto alış satışlarında özel matrah şeklinin ihdas edilmesi ve bu işlemlerde matrahın, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olması öngörülmektedir.
 
7) Kanun Tasarının  7 nci maddesiyle;

• Arsa karşılığı inşaat işlerinde, teslime konu olan arsa payı ile konut veya işyerlerinin bedelinin tespitinde, müteahhit tarafından arsa sahibine bırakılan konut veya işyerlerinin maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutarının esas alınacağına yönelik düzenleme yapılması,

• Bu durumda, arsa sahibine kalacak konut veya işyerlerine ilişkin arsa payının müteahhide devri söz konusu olmadığından, arsa sahibine bırakılacak konut veya işyerlerinin maliyet bedelinin tespitinde arsa payının dikkate alınmaması öngörülmektedir.

Kanun Tasarının  8 inci maddesiyle;

• Mükelleflerin bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamının hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki farkın iade edilmeyeceği kuralının kaldırılması,

• Her bir vergilendirme dönemine ilişkin 12 ay süreyle indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin, izleyen 6 ay içinde mükellef tarafından talep edilmesi şartıyla iade edilebileceği,

• İndirimli orana tabi teslim ve hizmetler nedeniyle teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminden sonra ortaya çıkan giderler veya yapılan ıskontolar dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin iade hesabına dahil edilmesine imkan sağlanması,

• İndirim hakkının, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı sonuna kadar kullanılabilmesine imkan sağlanması,

• Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisinin, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılmasına imkan tanınması öngörülmektedir.
 
9) Kanun Tasarının  9 uncu maddesiyle;

• Aşağıda yer verilen ve kısmi istisna kapsamında olan teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen katma değer vergisinin indirimine imkan sağlanması öngörülmektedir. - Özel okul, üniversite ve yüksekokullar tarafından verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri,
• - Öğrenci yurtları tarafından verilen bedelsiz yurt hizmetleri, - Kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları,

• - 3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları,

• - Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin teslimi,

• - Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilik ve konsoloslukları ile yabancı hayır ve yardım kurumlarına, 3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapacakları teslim ve hizmetlere ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler,

• - Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerine münhasır olmak üzere, bu projelendirmelerden yararlananlara verilen mimarlık hizmetleri ile projelerin uygulanması kapsamında yapılacak teslimler,

• - Serbest bölgelerde verilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri.

• Ayrıca yine bu madde ile;- Faydalı ömürlerini tamamladıktan sonra zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin tamamı ile faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin kullanılan süreye isabet eden kısmının indirilebileceği,

• - Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlara ilişkin ithalde veya sorumlu sıfatıyla ödenen katma değer vergisinin yanı sıra Türkiye’deki işlemler nedeniyle satıcıya ödenen ve satıcı tarafından da ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenen katma değer vergisinin alıcı tarafından indirilebileceği yönünde düzenleme yapılması öngörülmektedir.

Yarın yazımın ikinci bölümünde görüşmek dileğiyle ...

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.