1. YAZARLAR

  2. Ebru Akçınar

  3. 7143 sayılı yasa özet olarak neler getiriyor
Ebru Akçınar

Ebru Akçınar

Yazarın Tüm Yazıları >

7143 sayılı yasa özet olarak neler getiriyor

A+A-

Değerli Okurlarım ; 
Değerli okurlarım resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile yapılan düzenlemeleri bir yazı dizisi şeklinde sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bu yazımda ise yasa ile yapılan düzenlemeleri kısa cümlelerle özetlemek istiyorum.

1. Kapsama giren vergi alacakları ve yapılandırma; 31.03.2018 tarihi ve öncesi dönemlere ait vergi alacakları yapılandırma kapsamında olacaktır.

1.1. Kesinleşmiş alacakların yapılandırılması

Vergi asıllarının tamamı ile gecikme faizi/gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE’ne göre hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde gecikme faizi/gecikme zammı alacakları silinecektir. Yine bu kapsamda tahakkuk etmiş vergi ziyaı cezalarının tamamı silinecektir.
 
Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen cezaların %50’sinin ödenmesi halinde kalan %50’si ile bu cezalara dair işlemiş gecikme zammı/gecikme faizi gibi alacaklar silinecektir.
 
Vergi alacağı sadece gecikme faizi/gecikme zammı gibi alacaklardan oluşuyor ise %50’sinin ödenmesi halinde kalan %50’si silinecektir.
 
1.2. İhtilaflı alacakların yapılandırılması

İhtilaflı vergi alacakları dava aşamasına göre yapılandırılacaktır.

1) Dava vergi mahkemesinde devam ediyorsa ya da dava açma süresi geçmemiş ise, vergi aslının % 50’si;
2) Vergi mahkemesi terkin kararı verilmişse, vergi aslının % 20’si;
3) Vergi Mahkemesinde red kararı verilmiş, ancak Danıştay bozma kararı vermiş olması halinde, vergi aslının %50’si;
4) Vergi Mahkemesinde red kararı verilmiş, ancak Danıştay tasdik kararı verilmişse, vergi aslının tamamı
ile gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE tutarının ödenmesi halinde, kalan vergi aslından, vergi aslına
bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamından, gecikme faizinden vazgeçilecektir.
 
1.3. İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler

Vergi incelemelerine devam edilecektir. İncelemenin bitiminde düzenlenecek raporda yer
alacak tarhiyatın vergi aslının %50’si, gecikme faizi/gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE’ne
göre hesaplanacak tutarın ve vergi aslına bağlı olmayan cezaların %25’inin ödenmesi halinde;
vergi aslının kalan %50’si, vergi aslına bağlı olmayan cezanın %75’i, gecikme faizi/gecikme
zammı alacakları silinecektir.
İnceleme ve takdir sonucu tarhiyata konu matrah farkı tespit edilmesi halinde, inceleme
raporları ile takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten önce
matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla inceleme ve takdir sonucu bulunan matrah
farkı ile yapılan matrah artırımı birlikte değerlendirilecektir.
 
 
 
2. Sosyal Güvenlik Kurum prim alacaklarının yapılandırılması; 2018/Mart dönemi ve önceki dönemlere ait SGK prim alacakları yapılandırma kapsamındadır..

Prim asıllarının tamamı ile gecikme faizi/gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE’ne göre hesaplanan
tutarın ödenmesi halinde gecikme faizi/gecikme zammı tutarları silinecektir.
 
İdari para cezalarında, cezanın %50’sinin ve Yİ-ÜFE’ne göre hesaplanacak tutarın ödenmesi
halinde cezanın kalan %50’si ile ceza için işlemiş olan gecikme faizi silinecektir.
 
Kapsama giren alacakların; asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olmasına
rağmen, fer’ilerinin bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı
ödenmiş fer’i alacağın %40’ının bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde,
kalan % 60’nın tahsilinden vazgeçilecektir.
 
3. Matrah ve vergi artırımı

Kanunda belirtilen şartlara uygun olarak başvuruda bulunan mükelleflerin inceleme riskinden kurtulma imanları bulunmaktadır. Mükellefler 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 takvim yılları ile ilgili gelir ve kurumlar vergisi, KDV, gelir ve kurumlar stopaj vergileri için talepte bulunmak suretiyle matrah artırımından yararlanabileceklerdir. Ancak matrah artırımın vergi mükelleflerine sağlayacağı imkanlardan yararlanabilmeleri için tahakkuk eden vergileri ödemeleri gerekmektedir.

4. İşletme kayıtlarının düzeltilmesi

4.1. İşletmede bulunan ama kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar
Söz konusu kıymetler vergi dairesine ayrı bir beyanname ekinde bildirilecektir. Bildirim
konusu kıymetler için katma değer vergisi hesaplanacak ve bu vergi sorumlu sıfatıyla beyan
edilecektir.
• Genel orana tabi makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden %10 oranı,
• İndirimli orana tabi diğer makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden
tabi olduğu oranların yarısı
esas alınarak katma değer vergisi hesaplanacak ve ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla
beyan edilerek, beyanname verme süresi içinde ödenecektir. Makine, teçhizat ve demirbaşlar
üzerinden ödenen katma değer vergisinin, mükellefin vergiye tabi faaliyetleri üzerinden
hesaplanan vergiden indirilmesi mümkün olmayacaktır. Kayıtlara alınan kıymetler için
bilançonun pasifinde karşılık hesabı ayrılacaktır. Emtia için ayrılacak karşılık, ortaklara
dağıtılması veya işletmenin tasfiyesi halinde sermayenin bir unsuru olarak sayılacak ve
dolayısıyla vergi
vergilendirilmeyecektir.
4.2. Kayıtlarda yer alan ama işletmede bulunmayan stoklar
Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut
olmayan emtialarını, bu kanunun yayım tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar, aynı
neviden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayri safi kar oranını dikkate
alarak fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt
ve beyanlarına intikal ettirebileceklerdir.
4.3. Ortaklardan alacaklar ve kasa hesabı
Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 31.12.2017 tarihi itibarı
ile bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ile
ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki
net alacak tutarlarını, kanunun yayım tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi
dairelerine beyan etmek suretiyle düzeltebilmelerine imkan sağlanmaktadır. Bu kapsamda
beyan edilen tutarlar üzerinden % 3 oranında vergi hesaplanarak beyanname verme süresi
içinde ödenmesi gerekmektedir. Düzeltme yapılan tutar kanunen kabul edilmeyen gider olarak
kayda alınacak ya da geçmiş uygulamalarda olduğu gibi Maliye Bakanlığı tebliğ ile açıklama
yaparsa aktifte geçici bir hesaba kaydedilecektir.
Ortaklardan alacakların esas faaliyet konusu dışındaki işlemler dolayısıyla (ödünç
verme ve benzer nedenlerle) ortaya çıkan alacak olması gerekmektedir. Bu mahiyette olup
diğer hesaplarda (131 ve 331 hesaplar dışındaki diğer hesaplarda) yer alan işlemler de dikkate
alınacaktır.
 
5. Başvuru ve taksit ödeme süreleri

Başvuru süresi 31.07.2018 tarihinde sona ermektedir.

1) İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi;

Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarın; İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, katsayı uygulanmayacaktır. İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı (bu Kanunun 4 üncü maddesine göre fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte hesaplanan gecikme faizi dâhil) üzerinden ayrıca %90 indirim yapılacaktır. İki taksit ile ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarı üzerinden %50 indirim yapılacaktır.

2) Taksitle ödeme yapılması; Matrah artırımında hesaplanan veya artırılan vergi istenirse başvuru sırasında azami altı eşit taksitle ödenebilecektir.

Diğer hususlarda, taksitle yapılacak ödemelerde, ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

1) 6 eşit taksit için (1,045),
 
2) 9 eşit taksit için (1,083),
 
3) 12 eşit taksit için (1,105),
 
4) 18 eşit taksit için (1,15),
katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilecektir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir.

6- Varlık barışı,

6-1) Varlık Barışı düzenlemesi kapsamına giren varlıklar:

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile, Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar ve tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların yurt dışında elde ettikleri bazı kazançları girmektedir.

6-2) Yurt dışında bulunan varlıklar: Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu fıkradaki hükümler çerçevesinde, 30/11/2018 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir. Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %2 oranında hesapladıkları vergiyi, 31/12/2018 tarihine kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edecek ve aynı sürede ödeyeceklerdir. Bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.

6-3) Yurt içinde bulunan varlıklar; Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30/11/2018 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilecektir. Beyan edilen söz konusu varlıklar, 30/11/2018 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecektir. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecektir.
6-4) Vergi ödemeksizin uygulamadan yararlanma; 31/7/2018 tarihine kadar yurt dışındaki varlıkların bildirilerek Türkiye’ye getirilmesi ya da yurt içindeki varlıkların defterlere kaydedilmesi durumunda, herhangi bir vergi tarh edilmeyecektir. Bu tarihten sonra getirilen veya deftere kaydedilen varlıklara ilişkin olarak %2 vergi tarh edilecektir.

Kısaca Söz konusu Kanun ile,

• 31.03.2018 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yurt İçi ÜFE oranında güncelleme,
• Motorlu Taşıtlar Vergisinde büyük oranda ödeme kolaylığı,
• Trafik Para Cezaları ve diğer idari para cezalarında önemli indirim,
• Peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim,
• Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
• Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80’e varan indirim,
• İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,
• Eczanelerde cezasız faizsiz stok düzeltme,
• Matrah ve vergi artırımında vergi incelemesinden muafiyet,
• İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma,
• Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan,
• Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması,
• Borçları 18 taksitte 36 ay sürede ödeme,
• Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödeme,
• Vadesi 31.12.2013 tarihinden önce olan 100 TL ve altındaki borçların silinmesi,
gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.

Unutmamalı ki; İnsanlar fırsatların gelmesini bekler, fırsatlarda insanların gelmesini bekler. Fırsatlar bekler, insanlar bekler; kazanan hep mazeret olur. Paulo Coelho

Önceki ve Sonraki Yazılar