1. YAZARLAR

  2. Ebru Akçınar

  3. KDV kanunu yeniden yazılıyor... Köklü değişiklik neler getiriyor? (2)
Ebru Akçınar

Ebru Akçınar

Yazarın Tüm Yazıları >

KDV kanunu yeniden yazılıyor... Köklü değişiklik neler getiriyor? (2)

A+A-

Değerli Okurlarım;
TBMM’ye sunulan yeni tasarı ile KDV kanununda çok önemli değişikler yapacak olan bu kanun tasarısı ile yapılmaya çalışılan değişiklikleri dün ve bugün   sizlerle paylaşmak istedim.

 Bugünkü 2 bölümde 10. Madde ve sonrası maddeleri sizlerle paylaşacağım.

10) Kanun Tasarının  10 uncu maddesiyle;  

• İade hakkı doğuran işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iadesinin talep edilebileceği sürenin 2 yıl olarak belirlenmesi,

• Ayrıca, imal ettikleri malları bizzat ihraç eden imalatçılara, yüklenilen katma değer vergisi yerine sektörler itibarıyla ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yaptırabilme hususunda Maliye Bakanlığına yetki verilmesi öngörülmektedir. 
 
11) Kanun Tasarının  11 inci maddesiyle;

• Süresi içinde iadesi talep edilmeyen katma değer vergisini gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak yazdırma ve iade hakkı doğuran işlemlerle ilgili iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarın belirlenmesi,

• Vergisel uyum düzeyi yüksek mükelleflerin iade işlemlerinin kolaylaştırılması, vergisel uyum düzeyi düşük olan riskli mükelleflerin iade işlemlerinin ise daha detaylı kontrol edilebilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi  hususlarında Maliye Bakanlığına yetki verilmesi öngörülmektedir.
 
12) Kanun Tasarının  12 nci maddesiyle;

• Belirlenen sektör ve meslek grupları kapsamındaki gelir vergisi mükelleflerince ödenmesi gereken katma değer vergisinin, indirilecek katma değer vergisi ile ilişkilendirilmeksizin, alıcılardan tahsil edilen katma değer vergisi dahil toplam hasılata sektör bazında belirlenen oranın uygulanması suretiyle hesaplanması,

• Bu mükelleflerin kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisini ve hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre beyan ederek ödedikleri katma değer vergisini kazancın tespitinde işlemin mahiyetine göre gider veya maliyet, yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla hesapladıkları katma değer vergisini kazancın tespitinde gelir olarak dikkate almaları,

• Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sektörler ve meslek grupları kapsamında yer almak kaydıyla mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine, ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen mükelleflerden tercih edenlerin sisteme geçmesi ve sisteme geçenlerin en az iki yıl sistemde kalması,

• Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinden, yıllık iş hacimleri ikinci sınıf tüccarlar için belirlenen ilgili haddin iki katına kadar olanları hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamına almaya Bakanlar Kuruluna; bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığına yetki verilmesi öngörülmektedir. 
 
13) Kanun Tasarının  13 üncü maddesiyle; grup katma değer vergisi mükellefiyetinde tarhiyatın muhatabının, gruba dahil olanların tamamı müteselsilen sorumlu olmak üzere, nezdinde grup KDV mükellefiyeti tesis edilenler olarak belirlenmesi öngörülmektedir.
 
14) Kanun Tasarının  14 üncü maddesiyle; Maliye Bakanlığına, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin ödemeleri gereken verginin ödeme zamanını, beyannamenin verildiği ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar uzatma yetkisi verilmesi öngörülmektedir.
 
15) Kanun Tasarının  15 inci maddesiyle; Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca iadesi gereken verginin, iadeye ilişkin tamamlanması gereken tüm bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihi takip eden 3 ay içinde iade edilmemesi halinde, bu tutarlara 3 aylık sürenin sonundan itibaren düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için aynı dönemde tecil faizi oranında hesaplanan faizin, red ve iadesi gereken vergi ile birlikte mükellefe ödenmesi öngörülmektedir.
 
16) Kanun Tasarının  16 ncı maddesiyle;

• Teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunanların, bu bölgelerde ürettikleri oyun yazılımlarının da istisna kapsamına dahil edilmesi,

• KDV Kanununun geçici 20 nci maddesi kapsamında KDV’den istisna edilen işlemler nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine imkan tanınmak suretiyle işletmeler üzerinde bu işlemlerden kaynaklanan vergi yükünün kaldırılması öngörülmektedir. 
 
17) Kanun Tasarının  17 nci maddesiyle;

• 31/12/2018 tarihi itibarıyla mükellefler tarafından indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin ayrı bir hesapta izleneceği,

• 1/1/2019 tarihinden itibaren ödenecek katma değer vergisi ile iade hakkı doğuran işlemleri bulunan mükelleflerin, 31/12/2018 tarihli devreden KDV tutarından, ödenecek KDV’yi veya iade talep edilen tutarı mahsup edebileceği,

• Maliye Bakanlığına, 31/12/2018 tarihi itibarıyla indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisini, bütçe imkanlarını dikkate alarak zamana yayılı bir şekilde, sektörlere, işletme büyüklüklerine, indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin kaynağına göre;

o Kısmen ya da tamamen iade etmeye,

o Borcun tür, tutar, tahsil kabiliyeti, faaliyetin devam edip etmediğini dikkate alarak vergi dairesine olan borçlara mahsup ettirmeye,

o Gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınmasına izin vermeye,

o İadeyi vergi incelemesiyle veya sektörlere, işletme büyüklüklerine ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin kaynağına göre vergi incelemesi dışında belirlenecek diğer yöntemlerle yapmaya,

o İadeye ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye, yetki verilmesi,

• İade hakkı verilen ancak bu hakkını kullanmayarak iade talep etmeyen mükelleflerin, söz konusu tutarları ayrıca izlenen indirim hesabından çıkararak gerekli düzeltmeyi yapmaları gerektiği yönünde düzenleme yapılması öngörülmektedir. 
 
18) Kanun Tasarının  18 inci maddesiyle; KDV iade incelemeleri için inceleme süresinin 3 ay olarak belirlendiğine yer verilerek, bu sürenin zorunlu hallerde ve sadece ilgili birim tarafından 2 ay uzatılabileceği yönünde düzenleme yapılması öngörülmektedir. 
 
19) Kanun Tasarının  19 uncu maddesiyle; SMMM’lere beyannamelerini imzaladıkları dönem ve mükelleflerle sınırlı olmak kaydıyla, KDV iade rapor düzenlettirmeye, bu kapsamda rapor düzenleyecek serbest muhasebeci mali müşavirlerde aranacak nitelik ve şartlar ile rapor düzenlenebilecek iade türlerini ve azami iade tutarlarını tespite ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilişkin Maliye Bakanlığına yetki verilmesi öngörülmektedir. 
 
20) Kanun Tasarının  20 nci maddesiyle;

• Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların, gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına yapılan tesliminin ÖTV’den istisna tutulması,

• Ayrıca, ihraç edilen mallarda olduğu gibi bu mağaza ve depolara teslim edilen malların da alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilerek ödenen ÖTV’nin Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre mallan bu yerlere teslim edenlere iade edilmesine imkan sağlanması yönünde düzenleme yapılması öngörülmektedir.

 yazı ile siz okurlarımın bilgisine sunmak istiyorum. 1. Bölümünü dün sizlerle paylaştığım değişikliklerle ilgili yazımın bu 2. Bölümünde Yapılması öngörülen diğer değişikler aşağıda sunulmuştur.
 
10) Kanun Tasarının  10 uncu maddesiyle;  

• İade hakkı doğuran işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iadesinin talep edilebileceği sürenin 2 yıl olarak belirlenmesi,

• Ayrıca, imal ettikleri malları bizzat ihraç eden imalatçılara, yüklenilen katma değer vergisi yerine sektörler itibarıyla ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yaptırabilme hususunda Maliye Bakanlığına yetki verilmesi öngörülmektedir. 
 
11) Kanun Tasarının  11 inci maddesiyle;

• Süresi içinde iadesi talep edilmeyen katma değer vergisini gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak yazdırma ve iade hakkı doğuran işlemlerle ilgili iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarın belirlenmesi,

• Vergisel uyum düzeyi yüksek mükelleflerin iade işlemlerinin kolaylaştırılması, vergisel uyum düzeyi düşük olan riskli mükelleflerin iade işlemlerinin ise daha detaylı kontrol edilebilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi  hususlarında Maliye Bakanlığına yetki verilmesi öngörülmektedir.
 
12) Kanun Tasarının  12 nci maddesiyle;

• Belirlenen sektör ve meslek grupları kapsamındaki gelir vergisi mükelleflerince ödenmesi gereken katma değer vergisinin, indirilecek katma değer vergisi ile ilişkilendirilmeksizin, alıcılardan tahsil edilen katma değer vergisi dahil toplam hasılata sektör bazında belirlenen oranın uygulanması suretiyle hesaplanması,

• Bu mükelleflerin kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisini ve hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre beyan ederek ödedikleri katma değer vergisini kazancın tespitinde işlemin mahiyetine göre gider veya maliyet, yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla hesapladıkları katma değer vergisini kazancın tespitinde gelir olarak dikkate almaları,

• Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sektörler ve meslek grupları kapsamında yer almak kaydıyla mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine, ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen mükelleflerden tercih edenlerin sisteme geçmesi ve sisteme geçenlerin en az iki yıl sistemde kalması,

• Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinden, yıllık iş hacimleri ikinci sınıf tüccarlar için belirlenen ilgili haddin iki katına kadar olanları hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamına almaya Bakanlar Kuruluna; bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığına yetki verilmesi öngörülmektedir. 
 
13) Kanun Tasarının  13 üncü maddesiyle; grup katma değer vergisi mükellefiyetinde tarhiyatın muhatabının, gruba dahil olanların tamamı müteselsilen sorumlu olmak üzere, nezdinde grup KDV mükellefiyeti tesis edilenler olarak belirlenmesi öngörülmektedir.
 
14) Kanun Tasarının  14 üncü maddesiyle; Maliye Bakanlığına, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin ödemeleri gereken verginin ödeme zamanını, beyannamenin verildiği ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar uzatma yetkisi verilmesi öngörülmektedir.
 
15) Kanun Tasarının  15 inci maddesiyle; Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca iadesi gereken verginin, iadeye ilişkin tamamlanması gereken tüm bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihi takip eden 3 ay içinde iade edilmemesi halinde, bu tutarlara 3 aylık sürenin sonundan itibaren düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için aynı dönemde tecil faizi oranında hesaplanan faizin, red ve iadesi gereken vergi ile birlikte mükellefe ödenmesi öngörülmektedir.
 
16) Kanun Tasarının  16 ncı maddesiyle;

• Teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunanların, bu bölgelerde ürettikleri oyun yazılımlarının da istisna kapsamına dahil edilmesi,

• KDV Kanununun geçici 20 nci maddesi kapsamında KDV’den istisna edilen işlemler nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine imkan tanınmak suretiyle işletmeler üzerinde bu işlemlerden kaynaklanan vergi yükünün kaldırılması öngörülmektedir. 
 
17) Kanun Tasarının  17 nci maddesiyle;

• 31/12/2018 tarihi itibarıyla mükellefler tarafından indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin ayrı bir hesapta izleneceği,

• 1/1/2019 tarihinden itibaren ödenecek katma değer vergisi ile iade hakkı doğuran işlemleri bulunan mükelleflerin, 31/12/2018 tarihli devreden KDV tutarından, ödenecek KDV’yi veya iade talep edilen tutarı mahsup edebileceği,

• Maliye Bakanlığına, 31/12/2018 tarihi itibarıyla indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisini, bütçe imkanlarını dikkate alarak zamana yayılı bir şekilde, sektörlere, işletme büyüklüklerine, indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin kaynağına göre;

o Kısmen ya da tamamen iade etmeye,

o Borcun tür, tutar, tahsil kabiliyeti, faaliyetin devam edip etmediğini dikkate alarak vergi dairesine olan borçlara mahsup ettirmeye,

o Gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınmasına izin vermeye,

o İadeyi vergi incelemesiyle veya sektörlere, işletme büyüklüklerine ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin kaynağına göre vergi incelemesi dışında belirlenecek diğer yöntemlerle yapmaya,

o İadeye ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye, yetki verilmesi,

• İade hakkı verilen ancak bu hakkını kullanmayarak iade talep etmeyen mükelleflerin, söz konusu tutarları ayrıca izlenen indirim hesabından çıkararak gerekli düzeltmeyi yapmaları gerektiği yönünde düzenleme yapılması öngörülmektedir. 
 
18) Kanun Tasarının  18 inci maddesiyle; KDV iade incelemeleri için inceleme süresinin 3 ay olarak belirlendiğine yer verilerek, bu sürenin zorunlu hallerde ve sadece ilgili birim tarafından 2 ay uzatılabileceği yönünde düzenleme yapılması öngörülmektedir. 
 
19) Kanun Tasarının  19 uncu maddesiyle; SMMM’lere beyannamelerini imzaladıkları dönem ve mükelleflerle sınırlı olmak kaydıyla, KDV iade rapor düzenlettirmeye, bu kapsamda rapor düzenleyecek serbest muhasebeci mali müşavirlerde aranacak nitelik ve şartlar ile rapor düzenlenebilecek iade türlerini ve azami iade tutarlarını tespite ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilişkin Maliye Bakanlığına yetki verilmesi öngörülmektedir. 
 
20) Kanun Tasarının  20 nci maddesiyle;

• Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların, gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına yapılan tesliminin ÖTV’den istisna tutulması,

• Ayrıca, ihraç edilen mallarda olduğu gibi bu mağaza ve depolara teslim edilen malların da alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilerek ödenen ÖTV’nin Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre mallan bu yerlere teslim edenlere iade edilmesine imkan sağlanması yönünde düzenleme yapılması öngörülmektedir.

  Yukarıda da açıkladığım gibi KDV kanunda köklü değişiklikler mevcut .Mutlaka her yasa gibi bazı bölümleri tartışılacak bazı bölümleri olumlu bulunacak bazı eksiklikler zamanla uygulamada değişecektir  Sevgili Okurlarım unutulmamalı ki ;Gelecek onu beklemesini bilenlerindir.(Rus atasözü)

Önceki ve Sonraki Yazılar