1. YAZARLAR

  2. Ebru Akçınar Özgür

  3. Tütün Mamullerinde, alkollü içkide ürün izleme sistemi başlayacak 
Ebru Akçınar Özgür

Ebru Akçınar Özgür

Yazarın Tüm Yazıları >

Tütün Mamullerinde, alkollü içkide ürün izleme sistemi başlayacak 

A+A-

Değerli Okurlarım ;

Bugün sizlere Tütün Mamulleri , Makaron, Yaprak Sigara Kağıt
ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sİstemi

Uygulama Genel Tebliği 11.09.2020 tarihli resmî gazete
 de yayınlandı .

Bu kapsamda söz konusu yetki uyarınca vergi güvenliğini sağlamak amacıyla tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü içkilerde özel etiket ve işaretlerin kullanılması zorunluluğuna, bu özel etiket ve işaretlerin verilmesinde söz konusu ürünlerin üreticileri ve ithalatçılarının belirlenen tür ve tutar itibarıyla vadesi geçmiş vergi borcunun bulunup bulunmadığına ve bu özel etiket ve işaretlerin basımı, dağıtımı ile Ürün İzleme Sistemi kurulması ve işletilmesi amacıyla yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetlerinin yönlendirilmesi, izlenmesi, denetlenmesi ve yetkilendirmenin sonlandırılmasına ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Bu kanun kapsamında ;

a) Seri üretim yapılan tütün mamulleri, makaron ve yaprak sigara kâğıdı üretim tesislerinde üretilen ürünlere bandrol yapıştırılması, ürün üzerinde bandrolün varlığının ve güvenlik unsurlarının kontrol edilmesi, bandrolün aktive edilmesi,

b) Seri üretim yapılan tütün mamulleri, makaron ve yaprak sigara kâğıdı üretim tesislerinde ihraç edilmek üzere üretilen ürünlere özel işaret uygulanması,

c) Seri üretim yapılmayan tesislerde üretilen tütün mamullerine beyan edilen ürün tipine göre aktif hale getirilmiş bandrollerin yapıştırılması,

ç) Seri üretim yapılan alkollü içki (şişe ve kutu ambalajlı bira hariç) üretim tesislerinde üretilen ürünlere bandrol yapıştırılması, ürün üzerinde bandrolün varlığının ve güvenlik unsurlarının kontrol edilmesi, bandrolün aktive edilmesi,

d) Seri üretim yapılan bira üretim tesislerinde üretilen şişe ve kutu ambalajlı bira ürünlerine kod basılması ve ürün üzerinde kodun varlığının ve güvenlik unsurlarının kontrol edilmesi, kodun aktive edilmesi,

e) Seri üretim yapılmayan tesislerde üretilen alkollü içki ürünlerine beyan edilen ürün tipine göre aktif hale getirilmiş bandrollerin/kodlanmış etiketlerin yapıştırılması,

f) Bira üretim tesislerinde üretilen 5.000 cl ve 5.000 cl’den küçük ambalajlı biralara (şişe ve kutu ambalajlı bira hariç) beyan edilen ürün tipine göre aktif hale getirilmiş bandrol yapıştırılması,

g) İthal edilecek tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü içkilere yurt dışı üretim mahalli veya antrepoda beyan edilen ürün tipine göre aktif hale getirilmiş bandrol/kodlanmış etiket uygulanması, zorunluluğu getirilmiştir.

Bu zorunluluklar uyarınca ÜİS dışında tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü içki üretimi ya da ithalatı/ihracatı yapılamayacaktır.

Bu Tebliğin 3.2. bölümünde yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, sistem kapsamındaki üreticiler herhangi bir mahalde ambalaj malzemesi (etiket/kapüşon ve benzeri) kullanılsın veya kullanılmasın bandrolsüz/kodsuz/kodlanmış etiketsiz ürün bulunduramayacaklardır.

Bu Tebliğin,

a) Makaron ve yaprak sigara kâğıdı üreticilerinin seri üretici olmalarına ilişkin getirilen yükümlülüklere ait düzenlemeleri 1/1/2021 tarihinde,

b) Yıllık üç yüz bin litre ve daha fazla üretim kapasitesine sahip olan ve bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla seri üretici olmayan üreticilerin seri üretici olmalarına ilişkin getirilen yükümlülüklere ait düzenlemeleri 1/7/2021 tarihinde,

c) Diğer düzenlemeleri yayımı tarihinde,

Yürürlülüğe girecektir .

 Bandrol, Kod ve Kodlanmış Etiket Kullanma Zorunluluğundan İstisna Olan Haller :

a) İhracat amacıyla üretilen tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü içkilerde bandrol/kodlanmış etiket kullanılmaz veya kod uygulanmaz.

Ancak, ihraç edilmek üzere üretilen ürünlerin sayımları seri üreticiler tarafından ÜİS vasıtasıyla gerçekleştirilecek olup, seri olmayan üreticiler tarafından yetkili firma aracılığıyla ÜİS’e kaydedilecektir.

b) 5 cl’den küçük iç ambalajla üretilen veya ithal edilen alkollü içkilerde bandrol/kodlanmış etiket kullanılmaz veya kod uygulanmaz.

c) Şarap üreticisi firmalar, TADAB onayı alınmak koşuluyla, yıllandırma süresi boyunca etiket, kapüşon ve benzeri ambalaj malzemesi kullanmaksızın yıllandırma alanında bandrolsüz şişeli ürün bulundurabilirler.

Bu ürünlere, üreticileri tarafından piyasaya arz edilmek üzere etiketlenip kapüşonlandıkları anda bandrol uygulanması gerekmektedir. Şişeli yıllandırma işlemi için şarap üreticilerinin, içeriği TADAB tarafından belirlenmiş taahhütnameyle, yıllandırmanın gerçekleştirileceği alanı belirleyerek bu alanın şişeli yıllandırmaya uygun olduğuna dair TADAB’dan onay almaları zorunludur. Bu onay alınmaksızın veya onay alınan alanın dışında yıllandırma işlemi amacıyla bandrolsüz alkollü içki bulundurulmayacaktır.

Söz konusu ürünlerin sayımları, seri üreticiler tarafından ÜİS vasıtasıyla gerçekleştirilecek olup, seri olmayan üreticiler tarafından yetkili firma aracılığıyla ÜİS’e kaydedilecektir.

Tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı üreticileri ve ithalatçıları ile alkollü içki üreticileri talep ettikleri bandrol, kod ve/veya kodlanmış etiket miktarlarını GTİP grubu/numaraları ve hacim, alkol derecesi, gram, adet, grupman, pul/rulo tipi ve benzeri bilgisini içerecek şekilde ÜİS aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığının onayına sunacaklardır.

Söz konusu taleplerin ÜİS’e kayıt edildiği tarih, bu Tebliğin uygulanmasında talep tarihi olarak kabul edilecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, ürün izleme sistemine kayıtlı firmaların bandrol/kod/kodlanmış etiket talepleri, aşağıda yer alan esaslar çerçevesinde değerlendirilecektir:

a) Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin (6) numaralı bendinin Bakanlığa verdiği yetkiye istinaden firmaların bandrol taleplerinin yerine getirilebilmesi için talep tarihi itibarıyla Bakanlığa bağlı vergi dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmaması şarttır.

Bu kapsamda, “vadesi geçmiş borç” olarak değerlendirilmek üzere madde kapsamına giren amme alacakları;

i. Tür olarak;

-  Vadesi 1/3/2016 tarihinden sonra gelen 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun III sayılı listesinin (A) ve (B) Cetvellerinde yer alan ürünlere ilişkin özel tüketim vergisi ve bu vergi türüne ilişkin vergi ziyaı cezası, gecikme zammı, gecikme faizi ve bu vergiye ait beyannameden doğan damga vergisi,

-  Vadesi 1/10/2020 tarihinden sonra gelen 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca katma değer vergisi ve bu vergi türüne ilişkin vergi ziyaı cezası, gecikme zammı, gecikme faizi ve bu vergiye ait beyannameden doğan damga vergisi,

ii. Tutar olarak; kapsama giren amme alacaklarının toplam 7.500 (yedibinbeşyüz) Türk Lirasını aşan tutarı, şeklinde belirlenmiştir.

Talepte bulunan firmaların talep tarihi itibarıyla belirlenmiş alacak türlerinden vadesi geldiği halde ödenmemiş bir borcu bulunup bulunmadığı Gelir İdaresi Başkanlığınca araştırılacak olup, belirlenmiş alacak türlerinden vadesi geçtiği halde toplam 7.500 (yedibinbeşyüz) Türk Lirasını aşan tutarda borç bulunmaması durumunda talep değerlendirmeye alınacaktır.
Bandroller aşağıda belirtilen şekilde kullanılacaktır.

i. Tütün mamulleri ve makaronlara, üretim tesislerinde paketleme sırasında veya ithal edilmesi halinde yurt dışı üretim mahalli veya antrepoda her bir birim pakete, yumuşak paketlerde üst orta kısma gelecek şekilde, sert paketlerde kapak açıldığında yırtılacak şekilde,

ii. Yaprak sigara kâğıdına, üretim tesislerinde paketleme sırasında veya ithal edilmesi halinde yurt dışı üretim mahalli veya antrepoda her bir grupmana, grupman açıldığında yırtılacak şekilde,

iii. Alkollü içkilere, üretim tesislerinde üretim hattında (şişe ve kutu ambalajlı bira hariç) veya ithal edilmesi halinde antrepoda her bir şişe veya diğer iç ambalajların kapağı veya kapüşonu üzerine kapak veya kapüşon açıldığında yırtılacak şekilde, yapıştırılacaktır.

Alkollü içkilerde kullanılan bandroller, kapak veya kapüşon açıldığında bandrolün bir kısmı şişede kalacak biçimde yırtılacak şekilde yapıştırılacaktır.

Birada, ambalajın şişe olması halinde kapağa, kutu olması halinde kutunun altına kod/kodlanmış etiket yapıştırılacaktır.

Bandrol ve kodlanmış etiketler, geri besleme hariç hiçbir şekilde ikinci kez ürün üzerine uygulanmayacaktır.

Bu Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslara uymadığı tespit edilen yetkili firma, üreticiler, ithalatçılar, toptancılar, perakendeciler, açık içki satıcıları ve satış noktaları ile tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı veya alkollü içkileri bandrolsüz/kodsuz/kodlanmış etiketsiz olarak ürettiği, bulundurduğu veya satışını yaptığı tespit edilen üreticiler, ithalatçılar, toptancılar, perakendeciler, açık içki satıcıları ve satış noktaları adına her bir tespit için Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Bandrolün taklit veya yanıltıcı olduğunun açık güvenlik özellikleri ile tespit edilebilir olması halinde de aynı uygulama geçerli olacaktır.

Bununla birlikte bandrolün/kodun/kodlanmış etiketin taklit veya yanıltıcı olduğunun yalnızca gizli güvenlik unsurları ile tespit edilebildiği durumlarda bahsi geçen özel usulsüzlük cezası, söz konusu ürünlerin üreticisi veya ithalatçısı adına kesilecektir.

Bu tebliğ ile Hazine ve Maliye Bakanlığı;tütün ürünleri ve alkollü içkiler sektörüne yönelik anlık izleme sisteminin kapsamını genişletmiş olacak ve

Yapılan düzenlemeyle tütün ürünleri ve alkollü içkiler alanındaki vergi kayıp ve kaçağının önüne geçecek ...

Benjamin Franklin ‘inde söylediği gibi

Bu hayatta kesin olan iki şey vardır; ölüm ve vergiler...

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.